Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

FÖRSKOLAN EKHOLMSVÄGEN 133 | NYBYGGNATION FÖRSKOLA

I juli 2017 brandskadades förskolan på Ekholmsvägen 133 i Skärholmen så illa att staden valde att riva den. Då behovet av förskoleplatser blev akut och området dessutom växer har beslut fattats om att bygga en ny större förskola, där Erfator fått förtroendet av SISAB att bistå med projektledning genom hela projektet, från detaljplaneskede till avslut. Likaså projekteringsledning och byggledning vid de aktuella skedena.

Illustration: HMXW Arkitekter

Illustration: HMXW Arkitekter

Den nya förskolan kommer att bli nästan dubbelt så stor som den föregående med en bruttoarea på 1 660 m2, med plats för 144 barn på åtta avdelningar. Byggnaden blir en vinkelbyggnad i suterräng i två våningar och inrymmer ett tillagningskök, skötrum, teknikutrymmen, personalutrymmen och kontor. Normalt är förstahandsvalet för SISAB att försöka placera in en konceptförskola på fastigheten, vilket ger en kostnadseffektiv lösning och en snabbare process till färdig byggnad. Går inte det, som i detta fall, tar man fram en speciallösning, unik just för den aktuella fastigheten. Byggnaden kommer ha en fint gestaltad fasad av tegel, vilket också är unikt jämfört med konceptförskolorna. Något som också skiljer sig från konceptförskolorna är att denna byggnad kommer vara sprinklad, ha solceller samt enbart frikyla och kökskyla från borrhål i berget, dvs ej bergvärme. En stor utmaning under projekteringsskedet har varit att placera byggnaden på bästa sätt med hänsyn till de stora höjdskillnaderna på fastigheten och att få till angöringen.

Förskolegården kommer att iordningställas för att ge barnen en bra pedagogisk lekmiljö som ska inspirera till ”spring och lek” och där så många av tomtens värdefulla träd och grönytor som möjligt ska bevaras. Ett krav har också varit att få in anknytningen och ta hänsyn till den intilliggande, kända perennparken, formgiven av den nederländska trädgårdsmästaren Piet Oudolf.

Projektet beräknas vara klart under 2023.