Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

EVAKUERING VÄSTERORT | NYBYGGNATION SKOLA

Fem skolor i Västerort står inför omfattande underhållsrenoveringar och ombyggnationer och för tre av dessa planeras dessutom kapacitetsökningar i och med ombyggnationen. Under tiden som skolorna underhålls finns ett behov av evakueringslokaler, men då detta inte bedömts som möjligt på befintliga skolgårdar eller i närmiljö har det beslutats att en större gemensam evakueringsskola för 30 grupper i klasserna F-9 ska etableras.

Nybyggnation skola

Illustration: Moelven

Evakueringsskolan planeras att ställas upp från och med hösten 2022 till och med sommaren 2032, för vilket man fått godkänt ett tillfälligt bygglov på parkmark. Skolorna kommer att turas om att använda lokalerna, något som blir mer ekonomiskt gynnsamt än att ställa upp separata paviljonger för varje skola.

Projektet omfattar en komplett skola om ca 8 700m2 BRA fördelat över modulhus på tre våningar. Skolan innefattar 38 klassrum som ska kunna ta emot 900 elever. För att lösa idrottsfunktionen etableras även ett idrottstält i anslutning till skolbyggnaden med tillhörande omklädningsmoduler. Idrottstältet planeras användas även av föreningslivet utanför skoltid.

Erfator har fått förtroendet av SISAB att ansvara för projekt- och projekteringsledning i projektet. Projektet är komplext då det bland annat omfattar en markentreprenad enl. AB 04 och en husentreprenad enl. ABT 06 och ska utföras på ett tillfälligt bygglov på parkmark.

Platsen för skolans etablering är en gräsyta bredvid Råckstarondellen i Vällingby, en yta som vintertid används som snötipp och sommartid som rekreationsyta och cirkuspark. Placeringen sker med tillfälligt bygglov och underlaget som består av mestadels träskmark innebär utmaningar med pålning, sättningsproblematik och dagvattenhantering. Därtill föreligger bullerproblematik från intilliggande Bergslagsvägen och tunnelbanan som kräver att man vidtar särskilda åtgärder. Anpassningar kommer även att göras vid skolan och intilliggande vägar för att trygga en säker skolväg för elever och personal.

Bild över Stockholm stad

Foto: Stockholm stad