Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

FÖRSKOLAN BRYTBÖNAN | NYBYGGNATION FÖRSKOLA

I stadsdelen Enskedefältet sker just nu flertalet bostadsexploateringsprojekt och längs med Ålandsvägen kommer man därför att uppföra en ny förskola för att möta det ökade behovet av elevplatser i området. Den nya förskolan ersätter en äldre befintlig förskola på samma tomt och projektet kommer även att möjliggöra en avveckling av andra förskolor i närområdet med tidsbegränsade bygglov.

Illustration av ett förskolebyggprojekt

Den nya förskolan kommer att ha sex avdelningar fördelade på två våningsplan och för att skapa goda förutsättningar för utevistelse och lek kommer den att placeras på två fastigheter, Brytbönan 1 och en del av Enskede Gård 1:1. Placeringen innebär en utökning av den tidigare tomtytan från 2 169 m2 till 2 652 m2 och då utökningen omfattar ca 500 m2 parkmark kommer ett särskilt fokus att ligga på utformningen av skolgården. Målsättningen är att i så hög utsträckning som möjligt bevara naturlig vegetation för solskydd och spännande lekmiljöer, samt även bevara ett värdefullt ekbestånd med två stora jätteekar.

En stor utmaning har varit att placera in byggnaden på den befintliga fastigheten dels med avseende gällande en underjordisk kulvert (U-område), dels på grund av ett magnetfält intill nuvarande läge för befintlig förskola. Detta har inneburit att en konceptförskola, enligt SISABs koncept ”Framtidens Förskola” endast hade kunnat placeras inom en mycket begränsad del av fastigheten och man har därmed landat i lösningen att istället ta fram en ”specialförskola” med anpassade mått. Den gamla förskolan är tillbyggd över ett s.k. U-område som inte får bebyggas. I U-området går en underjordisk kulvert, som ägs av Stockholm vatten. Intill där den gamla förskolan går nedgrävda kraftledningar så där placeras enbart förråd på den nya förskolegården så att barn och vuxna hamnar på säkert avstånd från magnetfältet.

Ytterligare en stor utmaning är att få den nya byggnaden att passa in i det kulturhistoriska villaområdet på Enskedefältet från 30-talet där byggnaden ges en fasad och kulörer som passar ihop med intilliggande villaområde.