Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Förskola Sunneplan | Nybyggnation förskola

Farsta växer med ett nytt exploateringsområde och i kvarteret Tenö 1 vid Sunneplan ska en permanent förskola enligt konceptet ”Framtidens förskola” byggas. Den nya förskolan kommer att ha kapacitet för 144 barn i 8 avdelningar och uppgå till 1 334 m2 BTA

Illustration av ett förskolebyggprojekt

Illustration: Max arkitekter

En viktig faktor för förskolans placering har varit att behålla siktlinjen från Sunneplan mot ett föreslaget framtida parkområde vid den norra delen av Hästhagens bollplan, samt att behålla den visuella grönskan och den gröna öppna karaktären till väster om förskolan. Även de många vackra och bevaransvärda träd som finns på tomten har styrt placeringen av förskolan och en stor karatärsek kommer att dela utrymme med lekutrustningen på den nya skolgården.

Då Sunneplanstråket, den gång- och cykelväg som förbinder östra Farsta med Farsta centrum kommer att löpa emellan den nya förskolan och en befintlig äldre byggnad har man valt att göra den nya byggnaden T-formad för att undvika ”prångkaraktär”. Utmärkande för byggnadens gestaltning är dess färgglada gavlar medan övriga fasader kommer att ha en mer neutral ton. Förskolans fasadbeklädnad blir i form av skivmaterial/ fasadkassetter och den kommer att ha ett sadeltak.

Erfators uppdrag i projektet innefattar projekterings-, projekt- och byggledning, samt BIM-samordning.