Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

FÖRSKOLAN BJÖRNSONSGATAN | NYPRODUKTION FÖRSKOLA

I stadsdelen Blackeberg i Bromma byggs nya bostäder, vilket innebär att trycket på förskoleplatser också ökar. Därför har man beslutat att man nu ska ersätta den temporära förskola som ligger på fastigheten Blackeberg 3:1 med en ny, större och permanent förskola i anslutning till kvarteret Spanjoren.

Björnsonsgatan förskola

Bild: HMXW

Erfator har fått i uppdrag av SISAB att projektleda byggandet av en ny modern förskolebyggnad enligt konceptet Framtidens förskola på den nybildade fastigheten. Den nya förskolan ersätter den nuvarande tillfälliga förskolan som står på parkmark och som har plats för tre avdelningar och 54 barn. Förskolan kommer istället att byggas i två plan med hiss och inrymmer totalt sex avdelningar med plats för 108 barn. Utöver det inryms även ett tillagningskök, utrymmen som torg/ateljé, skötrum, teknikutrymmen, personalutrymmen och kontor. Byggnaden uppfyller krav för miljöbyggnad silver.

Förskolegården kommer att iordningställas för att ge barnen en bra pedagogisk lekmiljö och har en yta på ca 3300 m2. På den västra delen av gården kommer man att bevara träd och naturmark för att ge en naturligare karaktär, medan östra delen blir yta för småbarn, och delen närmast huvudentrén blir plan yta för samling. Gården utrustas även med nya komplementsbyggnader såsom förråd och barnvagnsförråd. Befintlig gångväg genom planområdets trädbevuxna del leds om runt den planerade förskoletomten.

Gestaltningen av byggnaden anpassas till omkringliggande miljö och kommer att ha en ”doppad” färgsättning vilket innebär att alla fasad- och takytor föreslås ha samma kulör. Fönster och entréer ges en kontrasterande ljus kulör för att följa standard för tillgänglighet. Gavelfasaderna ges en lekfull färgsättning med varierade kulörer.

Björnsonsgatan förskola

Bild: HMXW Arkitekter