Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

MÄLARPROJEKTET | DELPROJEKT LEDVERK

Sedan hösten 2016 pågår arbetet med att förbättra framkomligheten mellan Östersjön och Mälaren genom den tre kilometer långa Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping. Sjöfartsverket har fått i uppdrag av regeringen att förbättra framkomligheten och öka säkerheten genom kanalen och Mälaren så att hamnarna ska kunna ta emot längre och bredare fartyg. Detta med syfte att den hårt trafikerade järnvägen och vägnätet ska kunna avlastas.

Foto:  Lyftpråm samt pålar och ledverk. Fotios Stathis, Erfator

Södertälje sluss har konstaterats vara för liten för att klara dagens lastfartyg. Därför byggs slussen om för att bli både längre och bredare. Kanalen breddas och muddras under vattenytan samtidigt som kanalslänterna stärks upp genom spontning. Även farlederna i Mälaren muddras för att klara dagens allt bredare och mer djupgående lastfartyg.

Foto:  Lyftpråm samt pålar och ledverk. Fotios Stathis, Erfator

Foto: Lyftpråm samt pålar och ledverk. Fotios Stathis, Erfator

Mälarprojektet är indelat i olika delprojekt där montering av ledverk ingår som ett av delprojekten. Ledverk är en anordning som är avsedd att leda fartyg in i trånga passager och fungerar som påseglingsskydd för brokonstruktioner. Ledverkspålarna är ca 20 meter långa och de installeras först på sjöbotten med hjälp av en pålningskran på en större pråm. Som komplett system med de horisontella stålkonstruktionerna ska ledverken skydda brofundamenten mot att fartyg kör in i dem. I detta delprojekt har ledverk monterats på två platser i Södertälje kanal varav en är under E4-broarna på södra Södertälje kanal och den andra är under Mälarbron på norra delen av kanalen.

Foto: Nya ledverk i stål, Fotios Stathis, Erfator

Foto: Nya ledverk i stål, Fotios Stathis, Erfator

En utmaning i projektet är att man arbetar med väldigt stora och tunga konstruktioner och att arbeta både vid och under vatten gör det ännu svårare. Ledverken kommer levererade som förtillverkade delar på lastbilar. Därefter lastas de på en lyftpråm och väl på plats påbörjas montering, svetsning samt montagemålning.

Erfators uppdrag i delprojektet innefattar rollen som projektingenjör/biträdande projektledare.

Delprojektet ledverk pågår fram till halvårsskiftet 2021.