Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

KRISTINEBERGSSKOLAN | NYBYGGNATION SKOLA

Kristinebergsskolan ligger på Kungsholmen i Stockholm och har ca 700 elever i årskurserna F-6. Skolan är idag förlagd till en skolbyggnad samt två slottsflyglar som utgjorde del av Kristinebergs slott

Kristinebergsskolan

Foto: Stockholms stad

I september 2019 inledde Erfator ett projekterings-, projekt- och byggledningsuppdrag åt SISAB med syfte att utöka antalet elevplatser genom att etablera en evakueringsbyggnad vid Kristinebergsskolan. Byggnaden uppfördes intill de befintliga skolbyggnaderna på SISABs fastighet Kristinebergs Slott 4, och utgörs av en modulbyggnad i två våningar. Byggnaden har en kapacitet på 120 elever och sammanlagt fyra helklassrum med tillhörande grupprum och personalarbetsplatser. Projektet innefattade även exteriör belysning och lekplatsutrustning bredvid skolbyggnaden.

Projektet utfördes som ett delat uppdrag, där marken projekterades av en extern projekteringsgrupp och handlades upp och utfördes som en utförandeentreprenad på AB 04, medan modulbyggnaden projekterades och utfördes av en ramavtalad entreprenör på ABT 06. Då byggnationen pågick samtidigt som skolverksamhet bedrevs i de övriga skolbyggnaderna lade man extra stort fokus på planering av säkerhetsarbetet. Extra hänsyn har också tagits till befintliga träd och vegetation.

Ett grundläggande krav var att genomföra projektet inom satt tidsplan, då projektets genomförandetid hade hög påverkan på möjligheten att kunna bedriva fortsatt skolverksamhet inom satt tid. Med en kort tidplan på endast 11 månader lyckades man utföra projektering av mark och byggnad, bygglovsansökan, nämndbeslut och byggnation.

Hyresgästen tog lokalerna i bruk i augusti 2020 och i december samma år avslutades projektet.