Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

SKARPNÄCKS SKOLA | OM-, TILL- OCH NYBYGGNATION SKOLA

Skarpnäcks skola i Stockholm består idag av två intilliggande fastigheter med kapacitet för 948 elever i grundskolan. Då behovet av elevplatser väntas öka uppför man nu en ny kompletterande skolbyggnad på fastigheten, i form av ett permanent trevåningshus.

Skarpnäcks skola

Illustration: HMXW Arkitekter l

Med projektet kommer Skarpnäcks skola att utökas till en 4-paralell F-9 skola med plats för 1 138 elever, varav 50 elever i grundsärskolan som samtidigt integreras i övrig verksamhet. Det kommer även ske en ombyggnad av storkök och matsal i den befintliga skolan för att möta kapacitetsökningen och upprustningen av de befintliga lokalerna omfattar också tillskapandet av nya WC/RWC och grupprum.

Projektet kommer att förbättra den rådande trafiksituationen vid skolan genom anpassade trafiklösningar som en ny infartsväg, handikapparkeringsplats, vägbom, cykelställ, samt transportväg för leveranser till kök och matsal.

Skarpnäcks skolans befintliga huvudbyggnader är grönklassade enligt stadsmuseet och Erfators uppdrag omfattar projektledning av den nya skolbyggnaden.